Децембар 2016 - Архива

1703

23.12.2016. Закључак о недавању сагласности на програм рада и финансијски план ЈЗУ Дома здравља Хан Пијесак за 2016.годину

23.12.2016. Закључак о неусвајању извјештаја о извршењу буџета општине Хан Пијесак за период 01.01.-30.06.2016. године

31.12.2016. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине хан пијесак на дан 31.12.2016. године

23.12.2016. Одлука о давању сагласности на Допуну Листе споменика и спомен обиљежја од великог значаја за општину Хан Пијесак

23.12.2016. Одлука о додјели на кориштење пословних просторија

23.12.2016. Одлука о донацији средстава

23.12.2016. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о статусу, платама и другим правима општинских функционер

23.12.2016. Одлука о измјенама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дома здравља Хан Пијесак

23.12.2016. Одлука о измјени Плана парцелације Викенд насеља у Хан Пијеску

23.12.2016. Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка избора и именовања секретара Скупштине општине Хан Пијесак

23.12.2016. Одлука о именовању одборника у Форум за безбједност заједнице

23.12.2016. Одлука о праву на једнократну новчану помоћ породиљама

23.12.2016. Одлука о привременом финансирању општине Хан Пијесак

23.12.2016. Одлука о усвајању Извјештаја о стању финансија општине Хан Пијесак на дан 14.11.2016. године

23.12.2016. Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама на подручју општине Хан Пијесак за 2017. године

23.12.2016. Одлука о усвајању Плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период

23.12.2016. Одлука о усвајању Програма санитарне заштите изворишта Штекавац Хан Пијесак

23.12.2016. Статутарна одлука о измјени и допуни статута општине Хан Пијесак