Март 2017

22.03.2017. Дневни ред

22.03.2017. План утрошка средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2017. годину

22.03.2017. Измјене и допуне плана утрошка средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2016. годину

22.03.2017. Образложење измјена и допуна плана утрошка средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2016. годину

22.03.2017. План инвестиција општине Хан Пијесак за 2017. годину

22.03.2017. 1. ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 30.01.2017.

22.03.2017. 2. Измјене и допуне Плана утрошка средстава од накнаде од продаје ШДС за 2016.г.

22.03.2017. 3. План утрошка средстава од накнаде од продаје ШДС за 2017.

22.03.2017. 4. План инвестиција 2017

22.03.2017. 5. Oдлука о усвајању Буџета општине за 2017. г.

22.03.2017. 6. Одлука о извршењу буџета општине за 2017. г

22.03.2017. 7. Одлука о продаји старог комитета

22.03.2017. 8. Одлука о именовању комисије за продају зв. Бившег комитета

22.03.2017. 9. Одлука о давању сагласности за покретање ликвидационог поступка ОДП

22.03.2017. 10. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

22.03.2017. 11. Програм коришћења средстава од накнаде по основу промјене намјене пољ. земљ. у непољ. сврхе

22.03.2017. 12. Извјештај начелника општине о раду ЈКП Краљева Гора за 2016

22.03.2017. 12. Одлука о усвајању Годишњег извјештаја ЈКП Краљева Гора за 2016г..

22.03.2017. 13. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП Краљева Гора за 2016.г.

22.03.2017. 14. Закључак – Пореска управа

22.03.2017. 15. Одлука о усвајанју Извјештаја Правобранилаштва за 2016. г.

22.03.2017. 16. Одлука о усвајању Извјештаја о раду адвоката из Власенице, као пуномоћника

22.03.2017. 17. Одлука о неусвајању Извјештај о пословању и годишњег обрачуна за 2016. г. ЈЗУ Дом здравља

22.03.2017. 17a. Закључак о покретању поступка разрјешења Милана др. Боровине

22.03.2017. 18. Одлука о недавању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2017. г. ЈЗУ Дом здравља

22.03.2017. 19. Одлука о усвајању годишњег извјештаја Апотека за 2016.г.

22.03.2017. 20. Одлука о давању сагласности на Програм рада Апотеке за 2017.г.

22.03.2017. 21. Одлука о усвајању годишњег извјештаја о раду Вет. амбуланта за 2016.г..

22.03.2017. 22. Одлука о давању сагласности на Програм рада Вет.амб. за 2017.г

22.03.2017. 23. Одлука о усвајању годишњег извјештаја о раду Центра за културу и спорт за 2016.г.

22.03.2017. 24. Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ Центр за омладину и спорт за 2017.

22.03.2017. 25. Одлука о усвајању годишњег извјештаја Биро за 2016.г..

22.03.2017. 26. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара

22.03.2017. 26a. Рјешење о именовању секретара СО-е

22.03.2017. 27. Рјешење о разрјешењу в.д. начелниа Видовић Драгана

22.03.2017. 27a. Одлука о именовању начелника Одјељења за општу управу-Драгана

22.03.2017. 28. Рјешење о разрjeшењу в.д. начелниkа Абазовић Коса

22.03.2017. 28a. Одлука о именовању начелника Одјељења за привреду, фин. Абазовић Коса

05.03.2017. Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјeта мјeсних зајeдница на подручју општинe Хан Пијeсак