Јавни конкурс за приправника-дипломирани инжењер шумарства

ЈАВНИ КОНКУРС

I  Расписује се јавни конкурс за за пријем приправника у Општинску управу општине Хан Пијесак, у радни однос на одређено вријеме у трајању од једне године, по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2022. gодини, ЈУ Завода за запошљавање РС и то:

а) Приправници ( По Уговору о финансирању плате приправника са ВСС број:02-123-6/22 од 07.07.2022. године)

 • Дипломирани инжењер шумарства ……….……………….. 1 извршилац

II Опис послова и задатака

Приправник се прима у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно за самостално обављање посла и стицање права на полагање стручног испита за рад у управи. Приправник ће се оспособљавати по Програму стручног оспособљавања /волонтера у Општинској управи општине Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак“, број 16/17).

III Општи услови:

Општи услови које морају испуњавати кандидати су:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања  Конкурса,
 6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са члановима 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV Посебни услови

-Висока стручна спрема, први циклус  студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани инжењер шумарства.

V потребна документација

Пријава за учешће на јавном  конкурсу доставља се на прописаном обрасцу Пријава  на јавни  конкурс за пријем приправника, који је доступан на интернет страници  Општине Хан Пијесак, a  може се преузети и у писарници општине Хан Пијесак. Уз пријаву на  јавни конкурс кандидати прилажу доказе о испуњености општих и посебних услова.

Као доказе о испуњавању општих услова, кандидати прилажу:

-фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да  кандидат:

 1. није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 2. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у    БиХ три године  прије објављивања  конкурса,
 3. 3. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у хагу и да није одбио наредбу да повинује пред Трибуналом -члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
 4. 4. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са члановима 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни  конкурс.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

а) Фото-копију дипломе  о завршеној стручној спреми. Уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење-изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду  високошколске установе да диплома није издата;

б) Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме, односано звања, са назначеним периодом чекања на запослење у струци;

в) Увјерење о просјеком оцјена током студирања, издате од стране високошколске установе.

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника у Општинској управи општине Хан Пијесак ( Службени гласник Општине Хан Пијесак 16/17).

Са свим кандидатима  који буди испуњавали опште и посебне  услове, Конкурсна комисија  обавиће интервју, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно  писменим путем обавјештени и путем интернет странице Општине Хан Пијесак.

Изабрани кандидат након спроведеног Јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, дужан је доставити  увјерење о општој здравственој способности, као и, доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фотокопији у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије.

VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкура. Документа приложена уз пријаву, неће се враћати кандидатима.

Пријаве се могу подносити непосредно на протокол у писарници Општине Хан Пијесак или путем поште, на адресу Општина Хан Пијесак, Александра Карађорђевића бр.4 са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника“.За  додатна обавјештења о Jавном конкусу  обратити се  Владану Тодоровићу на телефон  057/557-108.

 НАЧЕЛНИК   ОПШТИНЕ

 Слободан Ђурић