ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима за 2021/2022. годину - Архива

Општина Хан Пијесак расписује:

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија студентима из буџета Општине Хан Пијесак

за школску 2021/2022. годину

I

Расписује се Поновни јавни конкурс за додјелу преосталих 12 стипендија за школску 2021/2022. годину у мјесечном износу од 75,00 КМ, за сљедеће категорије редовних студената високошколских установа:

 1. Студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе,
 2. Студенти чији су родитељи слабог материјалног стања и студенти из вишечланих породица,
 3. Студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата.

Стипендије ће се исплатити за мјесеце новембар и децембар 2021. године и фебруар, март, април и мај 2022. године.

II

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти високошколских установа, који имају пребивалиште на територији општине Хан Пијесак, и који испуњавају сљедеће опште услове:

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2) да су студенти друге или виших година студија на основним студијама,

3) да су носиоци диплома „Вук Караџић“ из средње школе и да су уписали прву годину основних студија у школској 2021/2022. години

4) да нису обновили текућу годину студија као и двије или више година у току студија, осим у случајевима теже болести, смрти храниоца породице и сл.

5) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,

6) да нису апсолвенти,

7) да нису старији од 27 година живота,

III

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендија су:

1) успјех у претходним студијским годинама,

2) уписана година студија,

3) социјални статус породице и

4) мјесечна примања по члану домаћинства.

IV

Образац захтјева за додјелу стипендије биће доступан кандидатима искључиво на интернет страници општине Хан Пијесак: www.hanpijesak.org.

Конкурс се проводи у двије фазе:

– прва фаза је достављање захтјева искључиво електронским путем на обрасцима за одређену категорију за коју се студент кандидује, на основу којих ће  Комисија утврдити ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

– друга фаза је достављање потребне документације која испуњава све опште и посебне услове прописане овим Правилником, а односи се само кандидате који ће бити одабрани за додјелу стипендија у складу са ранг-листом.

V

Комисија ће на основу бодовања позвати оне кандидате који по броју бодова имају право на стипендију у складу са утврђеним бројем стипендија да у року од 7 дана од дана позива доставе документацију којом потврђују наводе из захтјева за додјелу стипендија.

Уколико неко од студената не достави документацију или документација не испуњава услове конкурса, позивају се сљедећи кандидати по броју бодова све док се не комплетира број пријава колико се стипендија додјељује.

VI

Потребна документација коју су одабрани кандидати дужни доставити:

Уз подношење захтјева електронским путем на обрасцима за одређену категорију за коју се студент кандидује, након чега ће Комисија извршити бодовање, кандидати који по броју бодова имају право на стипендију дужни су доставити сљедећу документацију:

 • потврду о статусу редовног студента одређене године студија осим за ученике-носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе,
 • увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном за ученике-носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе,
 • ПБА 4 увјерење о пребивалишту,
 • овјерена фотокопију индекса-прва страна,
 • фотокопију картице текућег рачуна,
 • овјерену изјаву да нису корисници стипендије других субјеката
 • изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
 • увјерење да је родитељ корисник социјалне помоћи (уколико је родитељ корисник социјалне помоћи),
 • доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
 1. докази о висини личних примања- висина просјечне плате чланова домаћинства у претходна три мјесеца,
 1. увјерења о износу пензија или чек од пензије за претходна три мјесеца,
 2. потврде Завода за запошљавање за незапослене чланове  домаћинства,
 3. остале доказе о примањима (социјална помоћ, инвалиднине и друга непоменута примања).

Студенти из 1. категорије – просјек оцјена 8,50 и више и ученици носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе, поред документације о испуњавању општих услова дужни су приложити сљедеће (само кандидати који по броју бодова имају право на стипендију):

 • овјерену фотокопију „Вукове дипломе“ из средње школе
 • увјерење да су корисници социјалне помоћи (уколико су корисници социјалне помоћи),
 • увјерење о упису више или високе школе.

Студенти из 3. категорије (студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата), поред документације о испуњавању општих услова дужни су приложити документацију у зависности од личног статуса, како слиједи (само кандидати који по броју бодова имају право на стипендију):

 • извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља),
 • увјерење да су чланови породице погинулог борца (дјеца погинулих бораца),
 • увјерење о инвалидности (дјеца чији је родитељ инвалид),
 • увјерење о хендикепу студента који се пријављује на конкурс.

VII

Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака у Републици Српској.

VIII

Кандидати за додјелу стипендија подносе попуњен електронски захтјев на обрасцима на е-mail: finansije@hanpijesak.org

Наведени обрасци могу се преузети искључиво на званичној Интернет страници Општине Хан Пијесак, који  се налазе у прилогу овог текста.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IX

Јавни конкурс биће објављен на интернет страници општине Хан Пијесак: www.hanpijesak.org и на огласној табли Општине Хан Пијесак.

X

Јавни конкурс остаје отворен од 03.02.2022. до 18.02.2022. године.

XI

Прелиминарна ранг-листа кандидата биће објављена на интернет страници општине Хан Пијесак: www.hanpijesak.org и на огласној табли Општине Хан Пијесак.

Незадовољни кандидати имају право приговора на исту Начелнику општине, у року од осам дана од дана објављивања.

На основу размотрених приговора, формираће се коначна ранг-листа, која ће се објавити на исти начин.

За све додатне информације и појашњења – контакт особа: Јелена Нинковић, Општина Хан Пијесак, канцеларија бр. 9 (први спрат)

Тел: 057-557-511

Број: 02-67-12/22                                                                  Датум: 01.02.2022. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                Слободан Ђурић                                                                 

ОБРАЗАЦ 1 – студенти са просјеком оцјена 8,50 и више и носиоци Вукове дипломе

ОБРАЗАЦ 2 – студенти слабог материјалног стања и вишечлане породице

ОБРАЗАЦ 3 -студенти без родитеља, погинулих бораца, инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата