У току израда Просторног плана општине Хан Пијесак 2020-2039

Обавјештавамо вас да је у току израда Простроног плана општине Хан Пијесак 2020-2039. Изради просторног плана се приступило на основу  одлуке Скупштине општине Хан Пијесак, број 01-022-54/17 од 12.05.2017. године.

Просторни план је дугорочни стратешки плански документ којим се утврђује основна намјена простора, сиситем насеља и њихово повезивање, критеријуми за ширење урбаних дијелова, намјене ван урбаних подручја, зоне комуналне инфраструктуре, објекти од значаја за друштвену инфраструктуру, мјере заштите градитељског и природног насљеђа, мјере заштите животне средине, мјере санације девастираних подручја, мјере заштите становника и материјалних добара од елементарних и других непогода, услови за изградњу у подручјима за која се не доносе докуманти просторног уређења нижег реда.

Носилац припреме плана је Општина Хан Пијесак – Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, а носилац израде плана је д.о.о. „Институт за грађевинарство- ИГ“ Бања Лука.