ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава из Буџета Општине за финансирање спорта у 2023. години

Општина Хан Пијесак расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава из Буџета Општине Хан Пијесак

за финансирање спорта у 2023. години

I

Предмет позива

Средства по овом Позиву додјељују се спортским удружењима (клубовима) са територије општине Хан Пијесак у циљу финансирања/суфинансирања трошкова програма за редовну дјелатност и спортска такмичења у 2023. години из Буџета општине Хан Пијесак.

Укупан износ средстава из Буџета општине Хан Пијесак у 2023. години, намјењених за финансирање спортских удружења по јавном позиву износи 32.000,00 КМ (буџетска позиција 415213-1- Спортски клубови).

II

Општи услови за учешће

Право учешћа по овом Позиву имају спортска удружења (клубови) под сљедећеим условима:

 1. послују на недобитној основи
 2. имају сједиште на територији Општине
 3. су уписани у регистар спортских организација
 4. имају потврду о пореској регистрацији (ЈИБ)
 5. имају активан трансакцијски рачун у банци
 6. су директно одговорна за припрему и извођење програма
 7. нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања дјелатности
 8. немају блокаду пословног рачуна
 9. су доставили извјештај  о  утрошку  средстава  додјељених  из  буџета  Општине  у  претходној години.

Напомена: Уколико спортска удружења која аплицирају на Јавни позив нису уписана у регистар спортских организација, иста су дужна извршити упис у регистар спортских организација најкасније до 30.06.2023. године.

III

Критеријуми за додјелу средстава спортским удружењима

Расподјела  средстава  спортским  удружењима  вршиће  се  на  основу  бодовања,  према  сљедећим критеријумима:

 1. Стручни рад са млађим селекцијама (1 – 5 бод.),
 2. Број чланова и активних спортиста у клубу (5 – 20 бод.),
 3. Традиција клуба и постигнути резултати (1 – 10 бод.),
 4. Број такмичења  у  коме  се  такмиче  селекције  клуба  (млађи  пионири,  пионири,  кадети,

јуниори, сениори (2 – 10 бод.),

 1. Припадност приоритетној грани спорта (1 – 8 бод.),
 2. Степен – ранг такмичења (5 – 30 бод.),
 3. Обавезно такмичење  у  некој  од  лига  коју  организује  кровни  савез  или  асоцијација

(1  –10 бод.),

 1. Атрактивност спорта у Републици Српској и свијету (1 – 8 бод.),
 2. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима (1 – 10 бод.).

IV

Прихватљиви трошкови

Средства  додијељена спортским  удружењима  из  буџета  Општине  Хан Пијесак  могу  бити  утрошена за сљедеће намјене:

–  накнаде по основу ангажовања спортских стручњака који учествују у реализацији програма (тренери),

–  таксе и други трошкови службених лица,

–  трошкови стручне едукације,

–  котизације, чланарине,

–  накнаде за израду завршног рачуна удружења,

–  трошкови исхране спортиста,

–  трошкови љекарских прегледа спортиста,

–  трошкови регистрације играча,

–  трошкови набавке опреме за играче,

–  трошкови набавке спортских реквизита и опреме за одржавање спортских терена,

–  трошкови путовања и дневница,

–  трошкови превоза,

– други трошкови неопходни за реализацију програма (ширење информација, штампање плаката, канцеларијски материјал).

Неприхватљиви трошкови

Средства  додијељена  спортским  удружењима  из  буџета  Општине  Хан Пијесак  не  могу  бити утрошена за сљедеће намјене:

–  покривање губитака

–  отплата рата по основу закључених уговора (лизинг, кредит)

–  куповина алкохолних пића и дувана

–  затезне камате и казне, осим казни надлежног савеза

V

Потребна документација

Уз попуњен и овјерен пријавни образац (Прилог бр. 1) апликанти су дужни приложити:

–  рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),

–  увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),

–  програм рада за наредну годину са приједлогом финансијског плана (Прилог бр. 2) .

Пријавни образац (Прилог бр. 1) и Програм рада и финансијски план (Прилог бр. 2) су саставни дио овог позива, а могу се преузети на интернет страници општине Хан Пијесак www.hanpijesak.org или лично у Општини Хан Пијесак, канцеларија бр. 9 (први спрат).

VI

Начин конкурисања и рокови

Пријава са потребном документацијом се доставља лично на протокол Општине Хан Пијесак или путем поште на адресу: Општина Хан Пијесак/ Комисија за расподјелу средстава за спорт, А. Карађорђевића 4, 71360 Хан Пијесак.

Пријаве се достављају запечаћене у непровидној коверти са назнаком „Пријава на Јавни позив за расподјелу средстава из Буџета Општине Хан Пијесак за финансирање спорта у 2023. години“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Јавни позив биће објављен на интернет страници општине Хан Пијесак: www.hanpijesak.org и на огласној табли Општине Хан Пијесак.

Јавни позив остаје отворен до 05.04.2023. године.

VII

Вредновање пријава

Вредновање пријава извршиће Комисија за расподјелу средстава за спорт коју ће посебним рјешењем именовати Начелник општине. Комисија  ће утврдити  приједлог  Одлуке  о  расподјели  средстава  на  основу  програма  рада  и финансијског  плана, као  и  на  основу  поднесеног извјештаја о раду и утрошку средстава у претходној години, у року од 15 дана од крајњег рока за пријем пријава.

Одлука о расподјели средстава објавиће се на огласној  табли  и интернет страници Општине Хан Пијесак.

Подносиоци пријава имају право приговора на приједлог Одлуке о расподјели  средстава  у  року  од  8  дана  од  дана  објављивања  приједлога  Одлуке  о  расподјели средстава.

Приговор се подноси Начелнику општине Хан Пијесак у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске  управе, лично или путем поште.

Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси  Начелник општине у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о расподјели средстава се објављује на огласној табли и интернет страници општине Хан Пијесак, и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно.

За све додатне информације и појашњења- контакт особа: Славица Ашоња, Општина Хан Пијесак, канцеларија бр. 10 (први спрат), Тел: 057-557-108

 

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

       Слободан Ђурић

Прилог бр. 1 – Пријавни образац_спорт 2023.

Прилог бр. 2 – Програм рада и финансијски план_спорт 2023.