ЈАВНИ ПОЗИВ  за суфинансирање пројеката санације и реконструкције објеката са заједницама етажних власника у 2022. години

Општина Хан Пијесак Расписује:

Ј А В Н И    П О З И В

 За суфинансирање пројеката санације и реконструкције објеката

са заједницама етажних власника у 2022. години

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Начелник Општине расписује јавни позив за суфинансирање санације и реконструкције објеката колективног становања, односно регистрованим заједницама етажних власника на подручју општине Хан Пијесак, до висине средстава планираних Програма суфинансирање пројеката санације и реконструкције објеката са заједницама етажних власника у 2022. години

(„Службени гласник општине Хан Пијесак“ број 14/21).

Право учешћа на јавном позиву имају све заједнице етажних власника које су регистроване код надлежног Одјељења за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности  Општинске управе Општине Хан Пијесак.

Члан 2.

Пројекти који се могу суфинансирати морају да се односе на радове који утичу на побољшање функционалних и естетских карактеристика објеката (поправка или замјена крова, санација постојећих фасада, бојење постојећих фасада, радови на осталим заједничким површинама – столарија, кречење стубишта и слично).

Исто тако, суфинансирање се може вршити и у случајевима када се поред естетских ради и на побољшању енергетских карактеристика објеката као и код објеката чији су поједини дијелови дотрајали те представљају и естетски и функционални проблем као и опасност за пјешачки и колски саобраћај који се одвија поред њих (кровне стрехе, олуци, кровне лајсне, димњаци, сњегобрани и слично).

Члан 3.

Предност у суфинансирању имају пројекти у улицама у којима је присутна већа фреквенција пролазника, објекти који имају већи степен оштећења, пројекти који укључују мјере енергетске фикасности и објекти на којима су претходно вршена улагања.

II ВРСТА ПРОЈЕКАТА И ОБИМ ФИНАНСИРАЊА

Члан 4.

Однос учешћа Општине Хан Пијесак и заједнице етажних власника у суфинансирању радова износи 50% Општина Хан Пијесак – 50% заједница етажних власника.

Пројекти са којима заједнице етажних власника могу конкурисати су:

 1. Пројекти који се односе на санацију и реконструкцију и крова и фасаде
 2. Пројекти који се односе само на санацију и реконструкцију крова
 3. Пројекти који се односе само на санацију постојећих фасада (бојење)
 4. Пројекти који се односе на санацију постојећих фасада уз примјену мјера енергетске ефикасности (топлотна изолација)
 5. Пројекти који се односе на санцију осталих заједничких дијелова зграде (стубишта, столарија, улазна врата и слично)

За пројекте под тачком 3. и 4. могу конкурисати заједнице етажних власника код којих је кров у функционалном стању, а за пројекте под тачком 5. заједнице етажних власника које су претходно санирале и кров и фасаду, односно код којих је наведено у функционалном стању и нема потребе за санацијом.

Члан 5.

За објекте који чине јединствену грађевинску цјелину, а имају више заједница етажних власника (по сваком улазу) подносе се појединачне пријаве, али врста и обим радова мора да одражава јединствено функционално и естетско рјешење које се односи на комплетан објекат.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Члан 6.

Услови за учешће на јавном позиву:

 1. да је заједница етажних власника регистрована код надлежног органа,
 2. да је донијета одлука надлежног органа заједнице етажних власника за радове за које се пријављују,
 3. да су обезбјеђена новчана средства у одређеном износу која су неопходна за суфинансирање пројекта,
 4. да је урађен предмјер и предрачун радова овјерен или потписан од овлашћеног правног или стручног физичког

Као доказ о испуњавању наведених услова, уз пријаву на јавни позив заједнице етажних власника достављају:

– Одлуку скупштине заједнице етажних власника о учешћу на јавном конкурсу

– Рјешење о регистрацији заједнице етажних власника

– Банкарски извод као доказ да заједница етажних власника располаже са потребним износом суфинансирања и изјава станара да ће обезбиједити дио недостајућих средстава до момента увођења извођача у посао, уколико на банкарском изводу нема доказа да је ЗЕВ обезбиједила комплетан износ суфинансирања.

– најмање три понуде прибављене од понуђача који су регистровани за извођење радова који су кандидовани у пријави заједнице етажних власника.

Пријава се доставља на прописаном обрасцу, који се сматра саставним дијелом овог позива.

Образац је доступан у електронској форми и преузима се са сајта општине Хан Пијесак: www.hanpijesak.org

Напомена: Приликом израде предмјера боју фасаде усагласити са Одјељењем за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе Општине Хан Пијесак.

IV ПОСТУПАК

Члан 7.

Поступак за избор заједнице етажних власника односно објекта за суфинансирање пројеката санације и реконструкције објеката Комисију именује начелник општине.

Комисија се састоји од предсједника и четири члана.

Након спроведеног јавног позива за суфинансирање пројеката санације и реконструкције објеката са заједницама етажних власника сачињава приједлог програма за уређење на објектима из тачке 2. овог јавног позива.

Одлуку о избору објеката који ће се суфинансирати донијеће начелник општине на приједлог комисије из претходног става.

V КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА

Члан 8.

Поступак за утврђивање приједлога програма одређен је критеријумима који се вреднују бодовима на начин како слиједи:

 1. Локација објекта:

а)  Објекти који се налазе у улици Српске војске ……………………….. 40 бодова;

б) Објекти који се налазе у улицама Александра Карађорђевића и Солунских добровољаца ………………………………………………………………………30 бодова;

в)  Објекти који се налазе у свим осталим улицама……………………… 20 бодова.

 1. Према степену оштећења и естетском изгледу крова и фасаде на објекту:

а) Изузетно лоше (угрожава безбједност пролазника, угрожава стабилност и функционалност објекта и веома лоших естетских карактеристика) ……………………………………………………………………………………… 30 бодова;

б) Лоше (дјелимично оштећење са елементима оштећења који временом могу постати потенцијална опасност за пролазнике и лошег естетског изгледа) ……………………………………………………………………………………… 20 бодова;

в)  Незнатно лоше (мања функционална и естетска оштећења) …….10 бодова.

 1. Заједнице етажних власника које конкуришу за уређење фасаде која се односи на енергетску ефикасност добијају …………………………………… 20 бодова.
 2. Заједнице етажних власника које су у претходном периоду извршиле санацију и реконструкцију крова (пројекти из члана 4. став (2) тачка 3. и 4. овог програма) добијају……………………………………………………………………… 30 бодова
 3. Заједнице етажних власника које су у претходном периоду извршиле санацију и реконструкцију крова и фасаде (пројекти из члана 4. став (2) тачка 5. овог програма) добијају……………………………………………………….. 30 бодова

Члан 9.

Степен оштећења и естетски изглед крова и фасаде из члана 9. тачка 2. овог програма, Комисија утврђује обиласком сваког појединачног објекта за који је поднијет захтјев и који испуњава опште услове утврђене у јавном позиву.

Приликом обиласка објеката утврдиће се чињенице о стању објекта и прибавити одговарајућа фотодокументација.

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА И ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА

Члан 10.

Након спроведене процедуре јавног позива, заједнице етажних власника којима буду додјељења новчана средства  закључиће уговор са Општином Хан Пијесак о начину реализације пројекта, којим ће се детаљније дефинисати права и обавезе уговорних страна.

Имплементација суфинансирања реализације пројекта спроводи се на начин да ће општина извршити уплату суфинансирајућег дијела на рачун заједнице етажних власника након достављеног извјештаја од стране надзорног органа, којег ће именовати Општина, извјештаја извођача радова и извјештаја од стране комисије формиране од стране Општине да су сви уговорени радови изведени у складу са одобреним предмјером.

Средства за плаћање накнаде надзорном органу ће се резeрвисати из средстава дефинисаних у члану 1. Програма суфинансирања пројеката санације и реконструкције кровова и фасада са заједницама етажних власника у 2022. години („Службени гласник општине Хан Пијесак“ број 4/21).

Рок за реализацију пројекта је 4 (четири) мјесеца од дана потписивања уговора.

VII ПРИЈАВЕ

Члан 11.

Пријаве на јавни позив достављају се на адресу Општина Хан Пијесак, А. Карађорђевића 4, 71360 Хан Пијесак, директно на протокол или путем поште препоручено, у затвореној коверти са обавезном назнаком ,,Пријава на јавни позив за суфинансирање санације и реконструкције објеката колективног становања са ЗЕВ – не отварати“.

Рок за подношење пријава је до 31.03.2022. године до 15,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се узети у разматрање.

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Члан 12.

Јавни позив објавиће се на огласној табли и интернет страници општине Хан Пијесак.

ПРИЛОГ:

 1. ЗЕВ- Образац пријаве 2022.
 2. Форма Изјаве о обезбјеђењу средстава за санацију и реконструкцију
 3. Форма Одлуке о учешћу ЗЕВ на јавном позиву                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Слободан Ђурић

ЗЕВ-Образац пријаве

Форма- изјава ЗЕВ

Форма Одлуке о учешћу ЗЕВ на Јавном позиву за суф. прој. у 2022.г.