Март 2019

9.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2019. г. ЈЗУ Дом здравља 15.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за омладину и спорт за 2019. 5.Одлука о приступању израде Зонинг плана подручја посебне намјене за планирање туристичке садржаје 11.Одлука о давању сагласности на Програм рада Апотеке за 2019.г. 3.Одлука о допуни Пословника СО-е 16.Одлука о усвајању Извјештаја о раду у органима ЈКП Краљева Гора за 2018.г. 6.Одлука о утврђиванју коначне гр. цијене м2 12.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ ВА за 2018. 2.Измјене и допуне плана шуме 17.Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП К.Г.Х.П. са инфор. о водоснабд. 8.Одлука о усвајању годишњег извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља за 2018.г. 13.Одлука о давању сагласности на Програм рада Вет.амб. за 2019.г 19.Закључак о усвајању Информације Пореске управе 10.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ Апотека за 2018. 20.Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Борачке организације за 2018.г. ДНЕВНИ РЕД 1.Oдлука о усвајању нацрта ребаланса 14.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ Центар за омладину и спорт Хан Пијесак за 2018. 18. Програм заједничке комуналне потрошње 7.Одлука о приступању изради Плана заштите од пожара 4.Одлука плана парцелације за градско гробље Богаз