Октобар

ДНЕВНИ РЕД

1.Одлука о усвајању Стратегије развоја општине

2.Одлука о усвајању приједлога ребаланса2

3.Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2

4.План инвестиција 2018 – измјене ребаланс 2

5.Одлука о продајио земљишта непосредном погодбом

6.Одлука о усвајању Извјештаја о статусним питањима породица пог. бораца и РВИ.

7.Одлука о усвајању Извјештаја Комуналне полиције

8.Одлука о усвајању Извјештаја Одсјека за општинске инспекције

9.Закључак о усвајању Информације о стању од заштите од пожара

10.Закључак о усвајању Инфорамције у обл. заштите живот.

11.Одлука о измјени одлуке о именовању Комисија за избор и именовање директора ДЗ

12.Одлука о измјени Одлуке о именовању комисије за пријем ОИК