Април 2022.

1. Измјене и допуне ШДС 2021.

2. . Пан утрошка средстава од накнаде ШДС 2022.

3. Програм утрошка средстава од накнада за воде

4. План накнада од пожара 2022.

5. Одлука о измјени одлуке о таксама са амандманом

6. Одлука о прекиду сарадње са Општином Власеница

7. Годишњи програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести 2022.

8. Годишњи програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 2022.

9. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације 2022.

10. Одлука о приступању подношења иницијативе

10а. ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРОМЈЕНУ ГРАНИЦА И НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК-КОНАЧНА ВЕРЗИЈА

11. Одлука о усвајању Извјештаја о раду у органима ЈКП Краљева Гора за 2021.

12 .Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП К.Г.Х.П. са инфор. о водоснабд.

13. Одлука о усвајању извјештаја ПРС, СЗ И. Сарајево

14. Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Власеница

15. Одлука о усвајању извјештаја ЈЗУ ДЗ 

16. Одлука о давању сагласности на Програм рада и фин. план ЈЗУ ДЗ

17. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈЗУ-Апотека-за-2020.

18. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-Апотеке-за-2021.г.

19. Одлука о усвајању Извјештаја-о-пословању-и-з-ЈУ-ЦОС-Хан-Пијесак-за-2020.

20. Одлука о усвајању Програм-рада-и-финансијски-план-ЈУ-Центар-за-омладину-и-спорт-за-2022

21. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈУ ЦСР

22. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-ЈУ ЦСР

23. Закључак о неусвајању Извјештаја-о-пословању-ЈУ Ветеринарске за 2021

24. Закључак о усвајању Информације Биро

25. Закључак о усвајању Информације Пореске управе

26. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Ветеринрска

27. Рјешење о именовању в.д. директора Ветеринарске

28. Рјешење о разрјешењу чланова УО ЈЗУ ДЗ

29. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈЗУ ДЗ