Децембар 2022.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2 буџета Општине Хан Пијесак за 2022.

1а. Ребаланс 2 за 2022

2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета за 2022. годину

3. Измјене плана инвестиција 2022. година

4. Одлука о усвајању буџета за 2023. годину

4a. БУЏЕТА 2023 10. Програм подстицаја пољопривредне производње

5. Одлука о извршењу буџета 2023

6. Одлука о давању сагласности на издавање гаранције за кредитно задужење

7. Одлука о проглашењу гробља у употреби и преносу на управљање ЈКП

8. Одлука о гробљима и погребној дјелатнсоти

9. Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЦОС Поглед

10. Програм подстицаја пољопривредне производње

11. Програм рада Скупштине за 2023.

12. Одлука о усвајању Плана газдовања шумама у прив. својини за 2023.