Фебруар 2023.

1. Измјене и допуне Плана ШДС 2022

2. Одлука о измјени одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

3. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама

4. Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2

5. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности

6. Одлука о утврђивању почетне цијене закупнине земљишта

7. Одлука о престанку рада ЈУ Ветеринарска амбуланта

8. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

9. Одлука о давању у закуп продавнице сувенира и домаћих производа

10. Одлука о одређивању економске цијене – вртић

11. Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Власеница

12. Програм заједничке комуналне потрошње 2023

13. Одлука о давању сагласности на Правилник о реду

13а. ПРАВИЛНИK O РЕДУ НА ГРОБЉУ 2023.

14. Одлука о давању сагласности на Одлуку о цијенама

14а. Одлука о цијенама погребних услуга

15. Одлука о усвајању Визије развоја МЗ

15а. Визија развоја мјесних заједница

16. Закључак о неуспјелом јавном конкурсу

17. Одлука о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе

18. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање Одбора за жалбе

19. Поновни Јавни конкурс за избор и именовање Одбора за жалбе

 

20. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање Одбора за жалбе

21. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова УО Апотека

22. Рјешење о именовању чланова УО Апотека

23. Рјешење о разрјешењу в.д. Одбора за жалбе

 

24. Рјешење о именовању вд Одбора за жалбе