Мај 2021.

1. Извод из записника са3. редовне сједнице
2. одлука о усвајању извршења буџета 2020
2а. остварење 31.12.20
3. Програм утрошка средстава од накнада за воде
4. Одлука о усвајању извјештаја ШДС
4а. Извјештај план шуме 2020
5.Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада за воде у 2020.г.
5а. извјештај план воде 2020
6.Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара
6а. извјештај о утрошку средстава – пожар
7. Одлука о усвајању извјештаја – План инвестиција
7а. извјештај план инвестиција 2020
8. Одлука о утврђивању нацрта ПП дијела индустријске зоне Мекоте
9.Одлука о продајио земљишта непосредном погодбом
11. Одлука о стављању ван снаге одлуке Дворана
12.Одлука о давању на Дворане Косово и Метохија на кориштење
13. Одлука о стављању ван снаге одлуке о оснивању обданишта
14. Одлука о допуни одлуке о оснивању ЈУ ЦСР
15.Закључак о усвајању информације о стању пољопривреде на подручју општине15а. Информације о стању привреде у општини Хан Пијесак у 2020.год.
16.Закључак о усвајању Информације Пореске управе
16а. Информација – пореска
17. Рјешење о измјени рјешења о именовању вршиоца дужности директо ЈУ Центра за омладину и спрот
18. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центра за омладину и спорт Поглед
19.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак
20. Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центра за омладину и спорт Поглед
21. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор ЈУ ЦОС
22.Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова УО
23.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова УО ЈУЦОС
24. Јавни конкурс за избор и именовање чланова УО ЈУ ЦСР
25. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова УО ЈУ ЦОС
2б. Образложење извјештаја о изврш 2020